UsernamePassword

Scorecard for Kostya Tszyu vs sig

[Fight] Kostya Tszyu TKO'ed sig in 3 ! (01-10-2017 - 07:22)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 9 - 10 9 - 10 10 - 9 10 - 9 10 - 9 10 - 9
2 7 - 8 16 - 18 8 - 7 18 - 16 7 - 8 17 - 17
3 10 - 7 26 - 25 10 - 7 28 - 23 10 - 7 27 - 24