UsernamePassword

Scorecard for Mosley vs Vlad Rodinov

[Fight] Mosley KO'ed Vlad Rodinov in 1 ! (10-17-2016 - 02:37)
Round Judge1Total Judge2Total Judge3Total
1 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8 10 - 8